Ποια οχήματα θα σταθμεύσουν δωρεάν για 2 χρόνια στους Δήμους!

Η κοινή υπουργική απόφαση καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη λήψη του ειδικού σήματος απαλλαγής για το τέλος στάθμευσης που θα ισχύει έως το τέλος του 2022.

χριστουγεννιάτικο δώρο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως Κοινή υπουργική απόφαση με ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2021 σύμφωνα με το οποίο το ηλεκτρικά οχήματα αλλά και το μοντέλα προσθηκών με Εκπομπές CO2 έως 50 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο πάρκινγκ δωρεάν στους δήμους που έχουν ελεγχόμενο σύστημα στάθμευσης!

Στην πραγματικότητα το ευνοϊκό μέτρο αρχικά θα ισχύει έως το τέλος του 2022 και το ιδιοκτήτες “καθαρών” αυτοκινήτων αυτοί μπορούν εκτύπωση ηλεκτρονικά ο ειδικό σήμα το οποίο θα τους απαλλάξει από την πληρωμή του τέλους στάθμευσης Τοπικές αρχές πρώτου βαθμού.

Ειδικότερα το Κοινή υπουργική απόφαση το οποίο έχει ήδη υπογραφεί και πρόκειται να εκδοθεί στο Εθνικό Τυπογραφείο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναφέρει ότι:

«1. Από 1 Ιανουαρίου 2021 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2022, εντός των διοικητικών ορίων των τοπικών αρχών πρώτου βαθμού όπου υπάρχουν χώροι ελεγχόμενης στάθμευσης με πληρωμή, Z / O μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 gr. CO2 / χλμ. απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους στάθμευσης. Οι περιορισμοί διάρκειας στάθμευσης εξακολουθούν να ισχύουν για Z / O μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50g CO2 / km.

2. Η παρούσα απόφαση καθορίζει τις λεπτομέρειες καθώς και την ατομική διαδικασία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του κεφαλαίου Β ‘”Κίνητρα για την ανάπτυξη της ηλεκτρικής κίνησης»Του νόμου 4710/20120 (Α ‘142) σχετικά με το κίνητρο της δημιουργίας δωρεάν θέσεις στάθμευσης για υπολογιστή μηδέν ή χαμηλούς ρύπους έως 50 γρ. CO2 / χλμ. εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Συγκεκριμένα:

ένα. ο διαδικασία αίτησης των δικαιούχων μέσω της Ενοποιημένης Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) για να αποκτήσετε ένα ειδικό σήμα.

σι. τις προδιαγραφές της ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω της οποίας ειδικό σήμα.

ντο. ο προδιαγραφές του ειδικού σήματος καθώς και τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό.

ρε. τα όργανα ελέγχου για την ύπαρξη και την ισχύ του ειδικό σήμα.

Άρθρο 2

Δικαιούχοι δωρεάν κινήτρων στάθμευσης Ειδική διαδικασία απόδοσης σήματος

1.Δικαιούχοι του ειδικού σήματος Για την εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους στάθμευσης, ο κύριος ή / και ο ιδιοκτήτης ορίζονται: α. καθαρά ηλεκτρικά οχήματα και β. ηλεκτρικά υβριδικά οχήματα με εξωτερική φόρτιση με εκπομπές έως 50 gr. CO2 / χλμ.

2.Για τη χορήγηση του ειδικού σήματος της παρούσας δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

3.Για τη χορήγηση του ειδικού σήματος Ο αιτών / χρήστης πρέπει να έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 2 και τον προηγούμενο έλεγχο ταυτότητάς του χρησιμοποιώντας τους κωδικούς-διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Κυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 28 του Νόμου 4727 / 2020. Η ηλεκτρονική εφαρμογή έχει το καθεστώς υπεύθυνης δήλωσης. Η χρήση της εφαρμογής επιτρέπεται μόνο από πιστοποιημένους χρήστες, γεγονός που διασφαλίζεται εισάγοντας τον αριθμό αναγνώρισης (πινακίδα κυκλοφορίας) του οχήματος και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (TIN) του κύριου ή / και ιδιοκτήτη του οχήματος.

4.Έλεγχος της πληρότητας των συνθηκών για την απόκτηση του ειδικού σήματος πραγματοποιείται αυτόματα από την ηλεκτρονική εφαρμογή, εξάγοντας τα δεδομένα της παραγράφου 1, από τα δεδομένα της ταξινόμησης οχήματος, όπως έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων που τηρεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορές από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των σχετικών Περιφερειών της χώρας, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Κυβέρνησης και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων του GGPSDD του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο χρήστης ακολουθεί τα βήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες που του έχει δοθεί από την ηλεκτρονική εφαρμογή και εκτυπώνει το ειδικό σήμα.

5.Το ειδικό σήμα φέρει: α. μοναδικό αναγνωριστικό επαλήθευσης, προκειμένου ο παραλήπτης να επαληθεύσει τα περιεχόμενα του εγγράφου. Η επαλήθευση γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 4727/2020.

σι. Προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 4727/2020. Η ημερομηνία που αναφέρεται στην ηλεκτρονική σφραγίδα είναι η ημερομηνία έκδοσης του ειδικού σήματος.

6.Το ειδικό σήμα που εκδίδεται μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) γίνεται δεκτή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 από ένα. 27 του Ν. 4727/2020.

7.Το ειδικό σήμα τοποθετείται σε ένα ορατό μέρος του μπροστινού παρμπρίζ του οχήματος με τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να μην περιορίζεται η ορατότητα του οδηγού, αφετέρου να είναι ορατή στην αστυνομία που είναι υπεύθυνη για τη μέτρηση του ελεγχόμενου χώρου στάθμευσης με πληρωμένα όργανα ελέγχου.

8.Το ειδικό σήμα εκδίδεται μία φορά. Σε περίπτωση απώλειας, ο ιδιοκτήτης ή / και ο ιδιοκτήτης του οχήματος μπορούν να το ανακτήσουν ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία της παραγράφου 3.

Άρθρο 3

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για την προμήθειά της ειδικό σήμα

1. Υπεύθυνος για σχεδιασμός και ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 4710/2020 είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Κυβέρνησης.

2. Υπεύθυνος για τη λειτουργία του ηλεκτρονική εφαρμογή της απόφασης αυτής είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο είναι υπεύθυνο για:

ένα. τη λειτουργία του ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω των οποίων οι πολίτες ενημερώνονται για τους όρους απόκτησης σύμφωνα με το νόμο 4710/2020 του ειδικού σήματος με το οποίο δικαιούνται για την περίοδο από 01.01.2021 έως 31.12.2022 για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια δωρεά στάθμευσης στους ελεγχόμενους χώρους στάθμευσης κατά την πληρωμή εντός των διοικητικών ορίων των τοπικών αρχών πρώτου βαθμού, ελέγχεται η εκπλήρωση των νομικών απαιτήσεων για την απόκτηση του ειδικού σήματος και, τέλος, υποβάλλεται το αίτημα του δικαιούχου για εκτύπωση του ειδικού σήματος.

σι. τη λειτουργία του μηχανογραφημένου συστήματος αδειών κυκλοφορίας οχημάτων που διατηρείται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, δεδομένα των οποίων σχεδιάζονται για αντιστοίχιση στο πλαίσιο της απόδοσης του ειδικού σήματος.

1. Στο Παράρτημα του άρθρου 7 του παρόντος παρουσιάζεται το μοντέλο του ειδικού σήματος που χορηγείται ψηφιακά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4710/2020, στους ιδιοκτήτες ή / και κάτοχοι μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2 / χλμ. Το ειδικό σήμα είναι:

ένα. Εκτυπώσιμο σε ασπρόμαυρο με οπτικά καθαρές πληροφορίες της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

σι. Μονή (1) πλευρά.

Άρθρο 5

Ειδικά θέματα ελέγχου σήματος

1. Αρμόδιοι φορείς για τον έλεγχο της ύπαρξης και της ισχύος του ειδικού σήματος χορηγείται στους δικαιούχους του άρθρου 3 του ν. 4710/2020 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης είναι η δημοτική αστυνομία. Εάν κατά τη διάρκεια του ελέγχου που διενεργείται από τη δημοτική αστυνομία δεν προσδιορίζονται τα στοιχεία του οχήματος, με τα δεδομένα που διατηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το ειδικό σήμα που τοποθετείται μέσα στο αυτοκίνητο, τότε επιβεβαιώνει την παραβίαση για παράνομη στάθμευση. Η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται επιτόπου, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)

2.Όποιος πιάστηκε που κατέχει ένα πλαστό ή πλαστό ειδικό σήμα ή χρησιμοποιήστε το τιμωρείται με τις κυρώσεις του άρθρου 216 του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει.

Άρθρο 6

Τήρηση των αρχών του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

1. Σύμφωνα με τον κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “Σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46 / ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)”, κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της εφαρμογής, της λειτουργίας και της συντήρησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται οι αρχές της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων, και ιδίως οι απαιτήσεις που απορρέουν από τις διατάξεις: α) Άρθρο 25 «Προστασία δεδομένων από σχεδιασμό και εξ ορισμού “, β) του άρθρου 32” Ασφάλεια επεξεργασίας “και γ) του άρθρου 28” Εκτέλεση επεξεργασίας “.”.

2.Τα φυσικά πρόσωπα για τα οποία τα δεδομένα τηρούνται στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων που κατέχονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ασκούν τα δικαιώματα που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας, όπως επιθυμούν.

3.Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 4710/2020 σχετικά με την προμήθεια των δικαιούχων Με ειδικό σήμα για δωρεάν στάθμευση σε χώρους στάθμευσης επί πληρωμή εντός των διοικητικών ορίων των τοπικών αρχών πρώτου βαθμού, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης μια ηλεκτρονική υπηρεσία με τα απαραίτητα δεδομένα παρατηρείται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

4. Τα ακριβή πεδία που θα είναι διαθέσιμα είναι τα ακόλουθα:

ένα. Αριθμός κυκλοφορίας αυτοκινήτου

σι. Όχημα μάρκας (πεδίο Δ.1 του πιστοποιητικού εγγραφής)

ντο. Τύπος οχήματος (πεδίο Δ.2 του πιστοποιητικού ταξινόμησης)

ρε. Εμπορική ονομασία οχήματος (πεδίο Δ.3 του πιστοποιητικού ταξινόμησης)

μι. Αριθμός αναγνώρισης οχήματος (πεδίο Ε του πιστοποιητικού ταξινόμησης)

φά. Τύπος καυσίμου (πεδίο 9 του κωδικού άδειας κυκλοφορίας και πεδίο P.3 της άδειας κυκλοφορίας για περιγραφή)

σολ. Εκπομπές ρύπων (CO2 gr / km) (πεδίο V.7 της άδειας κυκλοφορίας)

5.Η παροχή της υπηρεσίας Διαδικτύου γίνεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) του Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το τρέχον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων του Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Ορθή Χρήση των υπηρεσιών Διαδικτύου.

6.Ο χειριστής της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρούσας απόφασης σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Κυβέρνησης, έχει την υποχρέωση να λαμβάνει και να τηρεί συνεχώς τα κατάλληλα και απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας των ληφθέντων πληροφοριών και, τουλάχιστον, να καταγράφει και να παρακολουθεί τις προσβάσεις, να διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα και την προστασία των δεδομένα από οποιαδήποτε παραβίαση, καθώς και από εσκεμμένη ή τυχαία απειλή.

Άρθρο 7

Παραρτήματα

Το συνημμένο είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης

Παράρτημα Ι.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΙΔΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Κώδικας:

ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

  1. Αριθμός κυκλοφορίας αυτοκινήτου:
  2. Κατασκευή οχήματος:
  3. Τύπος οχήματος:
  4. Όνομα επαγγελματικού οχήματος:
  5. Αριθμός αναγνώρισης οχήματος:
  6. Τύπος καυσίμου
  7. Εκπομπές ρύπων (CO2 gr / km)
  8. Ημερομηνία λήξης σήματος:
  9. Ημερομηνία αντιγραφής:

Αυτό ισχύει σε όλη την Ελλάδα

Άρθρο 8

Εναρξη ισχύος

Ο εξουσία της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. »

Τύπος εδώ να διαβάσει την κοινή υπουργική απόφαση.

Φωτογραφίες: Eurokinissi

Διαβάστε επίσης:

Κλείδωμα: Καταγραφή παραβιάσεων της κυκλοφορίας

ΣΥΝΘΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ! Τα παλιά και ρυπογόνα αυτοκίνητα εκρήγνυται

Πρόστιμο άνω των 15.000 ευρώ για πιάτα DOK

Source