ACEA: Οι ζώνες χαμηλών εκπομπών μειώνουν την επιβάρυνση για το περιβάλλον

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που έγιναν σε μεγάλες πόλεις για τη μείωση των εκπομπών αυτοκινήτων είναι ο ορισμός των ζωνών χαμηλών εκπομπών. Οι ζώνες χαμηλών εκπομπών (LEZ) είναι ένας από τους πολλούς τύπους συστημάτων συγκράτησης πρόσβασης οχημάτων.

Μέχρι το 2030, το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού αναμένεται να συγκεντρωθεί στις πόλεις. Υποθέτοντας ότι αυτή η τάση συνεχίζεται, έως το 2050 περισσότερο από το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει σε αστικές περιοχές.

Οι αστικές περιοχές χαρακτηρίζονται από πυκνότητα: άτομα, δραστηριότητες, αλληλεπιδράσεις και οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές λειτουργίες. Έτσι, οι πόλεις είναι οι χώροι όπου συγκεντρώνονται ευκαιρίες και απειλές για την αειφόρο ανάπτυξη, λέει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Σε αυτό το πλαίσιο, οι τρεις πυλώνες της αειφορίας (οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον) πρέπει όλοι να αντιμετωπίζονται με ίση σημασία. Το μέλλον θα φέρει ένα τοπίο μεταφορών στο οποίο τα ιδιωτικά αυτοκίνητα, τα λεωφορεία, τα εμπορεύματα, οι πεζοί, τα ποδήλατα και οι σιδηροδρομικές συνδέσεις θα συνδέονται με ένα συνδεδεμένο δίκτυο. Οι στόχοι είναι να εξοικονομήσουν χρόνο και πόρους, να παράγουν χαμηλότερες εκπομπές και συμφόρηση, και να προωθήσουν την αποτελεσματική χρήση γης και τη βελτιωμένη ασφάλεια.

“Η πρόκληση αστικής κινητικότητας 2030: Η συμβολή της ACEA” περιγράφει λύσεις μεταφοράς που θα ικανοποιούν τις μελλοντικές απαιτήσεις κινητικότητας.

Οι έξι κύριοι παράγοντες της μελλοντικής κινητικότητας:

  • Ολοκληρωμένη προσέγγιση για βιώσιμες πόλεις: Ίση συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών για τη μεγιστοποίηση της μείωσης των εκπομπών.
  • Συνδεσιμότητα: Έξυπνη δικτύωση οχημάτων, για να διατηρείται η ροή της κυκλοφορίας, για να αποφεύγεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση, για καλύτερη διαχείριση των χώρων στάθμευσης, εξοικονομώντας έτσι πόρους και χρόνο.
  • Νέα επιχειρηματικά μοντέλα και μοντέλα κινητικότητας: Οχήματα ενσωματωμένα στο Διαδίκτυο, συλλογή και διαχείριση πληροφοριών από οδηγούς και επιβάτες.
  • Καλύτερα συστήματα δημόσιων μεταφορών: Δημόσιες και ιδιωτικές μεταφορές ως μέρος ενός διασυνδεδεμένου δικτύου που αυξάνει την αποδοτικότητα, αποφεύγει την κυκλοφοριακή συμφόρηση, μειώνει τις εκπομπές και βελτιώνει την ασφάλεια.
  • Βελτιστοποιημένη αλυσίδα παράδοσης και εφοδιασμού εμπορευμάτων για προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις των καταναλωτών μέσω της εφαρμογής καινοτόμων αστικών εμπορευμάτων, συστημάτων διανομής.
  • Τα συστήματα περιορισμού της αστικής πρόσβασης πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εργαλεία ουδέτερα από την τεχνολογία για την επίτευξη συγκεκριμένης αστικής κινητικότητας.

Οι ζώνες χαμηλών εκπομπών (LEZ) αποτελούνται από συστήματα αδειοδότησης περιοχών ή αδειών εισόδου που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της πρόσβασης σε συγκεκριμένες περιοχές, ειδικά κέντρα πόλεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι κατηγορίες εκπομπών χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό οχημάτων που μπορούν να εισέλθουν στη ζώνη.

Σε σύγκριση με άλλους τύπους περιορισμών πρόσβασης, οι ζώνες χαμηλών εκπομπών τείνουν να είναι απλούστερες στην κατανόηση και απλές στην εφαρμογή τους. Μπορούν επίσης να εφαρμοστούν παράλληλα με συστήματα οδικής φόρτισης, όπως στο Λονδίνο, το οποίο έχει ζώνη φόρτισης συμφόρησης σε μεγαλύτερη ζώνη χαμηλών εκπομπών.

Όπως και με άλλα συστήματα περιορισμού της πρόσβασης, οι ζώνες χαμηλών εκπομπών έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικές στη μείωση της ρύπανσης. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την αξιολόγηση των λεπτομερειών του προγράμματος και του τρόπου εφαρμογής του. Κάθε έργο LEZ πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση, σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια, για να προσδιοριστεί εάν είναι αποτελεσματικό ή αποδεκτό.

Καθώς οι ευρωπαίοι πολίτες ζουν σε ένα όλο και πιο αστικό περιβάλλον, οι πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη αντιμετωπίζουν αυξανόμενες προκλήσεις από συμφόρηση, ρύπανση και τροχαία ατυχήματα. Από αυτή την προοπτική, η αυτοκινητοβιομηχανία έχει ήδη αρχίσει να ερευνά και να αναπτύσσει νέες και δημιουργικές λύσεις για την ενίσχυση και τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας, μειώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οχημάτων της.

Μια ισορροπημένη προσέγγιση είναι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης των πολύπλοκων σχέσεων και αντισταθμίσεων που εμπλέκονται στις αστικές μεταφορές. Τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας μπορεί να έχουν οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που πρέπει να σταθμιστούν.

Τα σχέδια περιορισμού πρόσβασης (ARS) γενικά και οι ζώνες χαμηλών εκπομπών (LEZ) δεν πρέπει να εμποδίζουν την κινητικότητα αυξάνοντας το κόστος. Η εφαρμογή τους πρέπει να αποφεύγει την αναστάτωση των επιχειρήσεων, την αύξηση των ανισοτήτων μεταξύ κατοίκων πόλεων και προαστίων, μοναστήρια και οικογένειες, κατοίκους και μη κατοίκους.

.Source