Ηλεκτρισμός – η διαδικασία παροχής ενός δωρεάν σήματος στάθμευσης

Ο καθορισμός της διαδικασίας για την παροχή στους δικαιούχους του ειδικού σήματος, για την εφαρμογή του κινήτρου δωρεάν στάθμευσης για την ανάπτυξη ηλεκτρικής κινητικότητας, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο καθορισμός της διαδικασίας για την παροχή στους δικαιούχους του ειδικού σήματος του άρθρου 3 του νόμου 4710/2020 (Α ‘142) για την εφαρμογή του κινήτρου δωρεάν στάθμευσης για την ανάπτυξη ηλεκτρικής κινητικότητας δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) . Το περιεχόμενο της απόφασης είναι το ακόλουθο: Από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, εντός των διοικητικών ορίων των Τοπικών Αρχών βαθμού AD όπου υπάρχουν ελεγχόμενες θέσεις στάθμευσης με πληρωμή, οι υπολογιστές μηδενικών ή χαμηλών ρύπων αυξάνονται έως 50 γρ. CO2 / χλμ. απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους στάθμευσης. Οι περιορισμοί διάρκειας στάθμευσης εξακολουθούν να ισχύουν για μηδενικές ή χαμηλές εκπομπές έως 50g CO2 / km. Αυτή η απόφαση καθορίζει τις λεπτομέρειες καθώς και την ατομική διαδικασία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β «Κίνητρα για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής κινητικότητας» του νόμου 4710/2020 (Α 142) σχετικά με το κίνητρο δημιουργίας δωρεάν θέσεων στάθμευσης για Z / O μηδέν ή χαμηλούς ρύπους έως 50 gr. CO2 / χλμ. εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Συγκεκριμένα, η διαδικασία αίτησης των δικαιούχων μέσω της Ενοποιημένης Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) για την απόκτηση ενός ειδικού σήματος, τις προδιαγραφές της ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω της οποίας εκδίδεται το ειδικό σήμα, τις προδιαγραφές του ειδικού σήματος ως καθώς και τις πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτό, τα μέσα για την ύπαρξη και την ισχύ του ειδικού σήματος.

ηλεκτροκινητές

Οι δικαιούχοι του ειδικού σήματος για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τέλους στάθμευσης ορίζονται ως οι κύριοι ή / και οι κάτοχοι: α. καθαρά ηλεκτρικά οχήματα και β. ηλεκτρικά υβριδικά οχήματα με εξωτερική φόρτιση με εκπομπές έως 50 gr. CO2 / χλμ.

Για την έκδοση του ειδικού σήματος του παρόντος, δημιουργείται μια ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Για την έκδοση του ειδικού σήματος, ο αιτών / χρήστης χρειάζεται πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 2 και τον προηγούμενο έλεγχο ταυτότητάς του χρησιμοποιώντας τους κωδικούς-διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Κυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το a. 28 του Ν. 4727/2020. Η ηλεκτρονική εφαρμογή είναι μια υπεύθυνη δήλωση. Η χρήση της εφαρμογής επιτρέπεται μόνο από πιστοποιημένους χρήστες, γεγονός που διασφαλίζεται εισάγοντας τον αριθμό αναγνώρισης (πινακίδα κυκλοφορίας) του οχήματος και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (TIN) του κύριου ή / και ιδιοκτήτη του οχήματος.

Ο έλεγχος της πληρότητας των προϋποθέσεων για την απόκτηση του ειδικού σήματος πραγματοποιείται αυτόματα από την ηλεκτρονική εφαρμογή, εξάγοντας τα δεδομένα της παρ. 1, από τα δεδομένα της ταξινόμησης οχήματος, όπως έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων που τηρούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των αντίστοιχων Περιφερειών της χώρας, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Κυβέρνησης και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων του Γ. Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο χρήστης ακολουθεί τα βήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες που του έχει δοθεί από την ηλεκτρονική εφαρμογή και εκτυπώνει το ειδικό σήμα.

Το ειδικό σήμα φέρει: α. μοναδικό αναγνωριστικό επαλήθευσης, για τον σκοπό της επαλήθευσης του περιεχομένου του εγγράφου από τον παραλήπτη. Η επαλήθευση γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 4727/2020. σι. Προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 4727/2020. Η ημερομηνία που αναφέρεται στην ηλεκτρονική σφραγίδα είναι η ημερομηνία έκδοσης του ειδικού σήματος.

Το ειδικό σήμα που εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) γίνεται αποδεκτό σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 από ένα. 27 του Ν. 4727/2020.

Το ειδικό σήμα τοποθετείται σε ένα ορατό τμήμα του μπροστινού παρμπρίζ του οχήματος κατά τρόπον ώστε, αφενός, να μην περιορίζεται η ορατότητα του οδηγού, αφετέρου να είναι ορατή στην αστυνομία που είναι υπεύθυνη για τη μέτρηση ελεγχόμενος χώρος στάθμευσης με πληρωμένα όργανα ελέγχου.

Το ειδικό σήμα εκδίδεται μία φορά. Σε περίπτωση απώλειας, ο ιδιοκτήτης ή / και ο ιδιοκτήτης του οχήματος μπορούν να το ανακτήσουν ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία της παρ. 3.

Υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την εφαρμογή του άρθρου 3 του νόμου 4710/2020 είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Κυβέρνησης.

Υπεύθυνος για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής αυτής της απόφασης είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο είναι υπεύθυνο για:

ένα. Η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες ενημερώνονται για τους όρους απόκτησης σύμφωνα με το νόμο 4710/2020 του ειδικού σήματος με το οποίο δικαιούνται για την περίοδο από 01.01.2021 έως 31.12.2022 για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια δωρεάν στάθμευση Σε ελεγχόμενες θέσεις στάθμευσης έναντι αμοιβής εντός των διοικητικών ορίων των τοπικών αρχών, ελέγχεται η εκπλήρωση των νόμιμων απαιτήσεων για την απόκτηση του ειδικού σήματος και, τέλος, υποβάλλεται η αίτηση του δικαιούχου για εκτύπωση του ειδικού σήματος.

σι. Η λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος αδειών κυκλοφορίας οχημάτων που διατηρείται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τα δεδομένα του οποίου σχεδιάζονται για αντιστοίχιση στο πλαίσιο της απόδοσης του ειδικού σήματος.

Στο Παράρτημα του άρθρου 7 του παρόντος παρουσιάζεται το μοντέλο του ειδικού σήματος που χορηγείται ψηφιακά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4710/2020, στον κύριο ή / και στους ιδιοκτήτες μηδενικών ή χαμηλών ρύπων E / O έως 50 γρ. CO2 / χλμ. Το ειδικό σήμα είναι: α. Εκτυπώσιμο σε ασπρόμαυρο με τις οπτικά καθαρές πληροφορίες της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου. σι. Μονή (1) πλευρά.

Αρμόδιοι φορείς για τον έλεγχο της ύπαρξης και της εγκυρότητας του ειδικού σήματος που χορηγείται στους δικαιούχους του άρθρου 3 του νόμου 4710/2020 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης είναι η δημοτική αστυνομία. Εάν κατά τη διάρκεια του ελέγχου που διενεργείται από τη δημοτική αστυνομία δεν προσδιορίζονται τα στοιχεία του οχήματος, με τα δεδομένα που διατηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το ειδικό σήμα που τοποθετείται μέσα στο αυτοκίνητο, τότε επιβεβαιώνει την παραβίαση για παράνομη στάθμευση. Η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται επιτόπου, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Όποιος συλλαμβάνεται για κατοχή πλαστού ή πλαστού ειδικού σήματος ή για χρήση του τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 216 του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τον κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46 / ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για τα Δεδομένα) Προστασία) “, κατά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή, τη λειτουργία και τη συντήρηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρούσας απόφασης, οι αρχές της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και ειδικότερα στις απαιτήσεις που απορρέουν από τις διατάξεις: Άρθρο 25 “Προστασία δεδομένων ήδη από σχεδιασμό και εξ ορισμού”, β) Άρθρο 32 “Ασφάλεια επεξεργασίας” και γ) Άρθρο 28 “Διεξαγωγή επεξεργασίας”.

Τα φυσικά πρόσωπα για τα οποία φυλάσσονται δεδομένα στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων που διατηρούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ασκούν τα δικαιώματα που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρα, όπως θέλουν.

Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 4710/2020 σχετικά με την παροχή στους δικαιούχους ειδικού σήματος για δωρεάν στάθμευση στις πληρωμένες θέσεις στάθμευσης εντός πληρωμής εντός των διοικητικών ορίων των τοπικών αρχών, του Υπουργείου Διαλειτουργικότητας και Μεταφορών της διαδικτυακής υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης με τα απαραίτητα στοιχεία του Μητρώου Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων που διατηρούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Τα ακριβή διαθέσιμα πεδία είναι: α. Αριθμός κυκλοφορίας αυτοκινήτου β. Μάρκα οχήματος (πεδίο Δ.1 του πιστοποιητικού εγγραφής) γ. Τύπος οχήματος (πεδίο Δ.2 της άδειας κυκλοφορίας) δ. Εμπορική ονομασία του οχήματος (πεδίο Δ.3 της άδειας κυκλοφορίας) ε. Αριθμός αναγνώρισης οχήματος (πεδίο E της άδειας κυκλοφορίας) στ. Τύπος καυσίμου (πεδίο 9 της άδειας κυκλοφορίας για κωδικό και πεδίο P.3 της άδειας κυκλοφορίας για περιγραφή) ζ. Εκπομπές ρύπων (CO2 gr / km) (πεδίο V.7 της άδειας κυκλοφορίας)

Η παροχή της υπηρεσίας Διαδικτύου πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (KED) του GGPS.DD, σύμφωνα με το τρέχον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων του GGPS.DD του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Πολιτική Ορθή Χρήση των υπηρεσιών Διαδικτύου . Ο χειριστής της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρούσας απόφασης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Κυβέρνησης, έχει την υποχρέωση να λαμβάνει και να παρακολουθεί συνεχώς τα κατάλληλα και απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας των ληφθέντων πληροφοριών και, τουλάχιστον, να καταγράφει και να παρακολουθεί οι προσβάσεις. εξασφάλιση ιχνηλασιμότητας και προστασία μετακινούμενων δεδομένων από οποιαδήποτε παραβίαση, καθώς και από εκ προθέσεως ή τυχαία απειλή. δελτίο τύπου

Source