Η λειτουργία του Ιδιωτικού ΚΤΕΟ έχει διακοπεί

Η λειτουργία του Ι. ΚΤΕΟ διακόπτεται, εκτός από εκείνα που ελέγχουν βαρέα επαγγελματικά οχήματα, ενώ παράλληλα παρατείνεται η ισχύς των Πιστοποιητικών Τεχνικής Επιθεώρησης και των Καρτών Επιθεώρησης Καυσαερίων.

Με σχετική απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ανασταλεί προσωρινά, στις ολόκληρη την επικράτεια, ο λειτουργία Κέντρων Τεχνικής Επιθεώρησης Ιδιωτικών Οχημάτων και συγκεκριμένα, για την περίοδο από 23-31 Μαρτίου.
Από αυτήν τη ρύθμιση εξαιρούνται μόνο τα IKTEO όπου έχουν εγκριθεί – με άδεια αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.
Η τεχνική επιθεώρηση αυτών των οχημάτων συνεχίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς επιθεωρούνται επίσης από τις αρμόδιες αρχές άλλων χωρών.

Επέκταση πιστοποιητικών τεχνικής επιθεώρησης (DTE) και καρτών ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ)

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν επίσης, παρατάθηκε κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες τα παρεχόμενα ημερομηνία εφαρμογής από (του πρωτότυπου) περιοδικός τεχνικός έλεγχος όλες οι κατηγορίες οχημάτων, που είχαν ταξινομηθεί ως καινούργια στην Ελλάδα και υπόκεινται σε αρχικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο, η ημερομηνία του οποίου πέφτει από το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως 30.4.2020.
Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται μόνο φορτηγά και λεωφορεία που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, τα οποία ταξινομούνται ως νέα και καθίστανται υπεύθυνα για έναν αρχικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο, η ημερομηνία του οποίου εμπίπτει στην περίοδο από 16.3.2020 έως 30.4.2020, καθώς και φορτηγά και λεωφορεία που εισάγονται ως μεταχειρισμένα για την αντικατάσταση οχημάτων τις παραπάνω κατηγορίες.
Παραλληλα, παρατάθηκε κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες ο διάρκεια ισχύος κάθε δελτίου τεχνικής επιθεώρησης (ΔΤΕ) κάθε κατηγορίας οχήματος, υπό τον όρο ότι η ημερομηνία λήξης του πέφτει εντός της χρονικής περιόδου από 16.3.2020 – 30.4.2020.

Αντίστοιχης διάρκειας επέκταση, δίνεται και την ισχύ των καρτών ελέγχου εξάτμισης (ΚΕΚ) κάθε κατηγορίας οχήματος, υπό την προϋπόθεση ότι η ημερομηνία λήξης του πέφτει εντός της χρονικής περιόδου από 16.3.2020 – 30.4.2020.

Source