Οι κάρτες ελέγχου εξάτμισης αντικαθίστανται από απλά χαρτιά Α4

Από τώρα και στο εξής και για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και έως τις 31-12-2021, για την έκδοση Κάρτας Ελέγχου Εξάτμισης (ΚΕΚ) οποιουδήποτε οχήματος, καθορίζονται τα εξής:

1. Με την έκδοση του παρόντος, η (β) σχετική εγκύκλιος παύει να ισχύει. Οι κάρτες ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ) που εκδίδονται από τις Περιφέρειες της χώρας σύμφωνα με το (β) σχετικό εγκύκλιο ή από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, χρησιμοποιούνται έως τις 31-12-2021.

2. Το ΚΕΚ εκδίδεται μέσω υπολογιστή μετά τον έλεγχο που παρέχεται στην (α) σχετική κοινή υπουργική απόφαση, σε δημόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ της χώρας ή σε εξουσιοδοτημένα εργαστήρια του νόμου 2052/92 (94 μ.Χ.), όπως ισχύει και τυπώνεται στις σελίδα A4 (χωρίς ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τη μορφή, την ποιότητα του χαρτιού, τις βαλβίδες ασφαλείας κ.λπ.).

Το εκδοθέν έντυπο ΚΕΚ περιέχει (σε ​​πίνακα ή σε ελεύθερο κείμενο) τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) Το όνομα του ΚΤΕΟ ή του εργαστηρίου με τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως: Όνομα – Διεύθυνση – Τηλέφωνο – Email – ΦΠΑ – Φορολογική Υπηρεσία.

β) Πληροφορίες αναγνώρισης οχήματος: Αριθμός κυκλοφορίας – Αριθμός πλαισίου (VIN) – Τύπος οχήματος – Μοντέλο – Έτος κατασκευής / Ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης – Αριθμός διανυθέντων χιλιομέτρων (όπως αποδεικνύεται από οπτική επιθεώρηση του οδόμετρου).

γ) Τύπος κινητήρα, σύστημα εξάτμισης (Με καταλυτικό μετατροπέα ή όχι).

δ) Τύπος καυσίμου.

ε) Τα στοιχεία του πελάτη (ιδιοκτήτης, ιδιοκτήτης ή παρουσιαστής του οχήματος), όπως: Όνομα – Διεύθυνση – Τηλέφωνο κ.λπ.

στ) Η ημερομηνία κατά την οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος, καθώς και η ημερομηνία λήξης του ΚΕΚ.

ζ) Οι τιμές των μετρούμενων καυσαερίων καθώς προέρχονται από τους αναλυτές καυσαερίων και συγκεκριμένα:

ga) Για βενζινοκίνητα οχήματα οι τιμές των μετρούμενων ρύπων: CO (%) – HC (ppm) στο ρελαντί (rpm 700 ~ 900) και σε υψηλές στροφές (rpm 2500 ± 300), καθώς και η τιμή του συντελεστή “L” (για καταλυτικούς μετατροπείς) σε υψηλές ταχύτητες.

ζβ) Για βενζινοκίνητα οχήματα με ρυθμιζόμενο τριπλό καταλύτη, τα δεδομένα για τον έλεγχό του.

gc) Για οχήματα ντίζελ, η τιμή του συντελεστή απορρόφησης K (m-1).

η) Τα αποτελέσματα των δοκιμών με την ένδειξη “Επιτυχής” ή “Ανεπιτυχής”, όπου αντίστοιχα υπάρχει συμφωνία ή ασυμφωνία μεταξύ των μετρούμενων ρύπων σε σχέση με τα ρυθμιζόμενα όρια εκπομπών.

i) Τα στοιχεία του επιθεωρητή KTEO ή του αντίστοιχου τεχνικού οχήματος συνεργείου που πραγματοποίησε την επιθεώρηση, όπως: Όνομα – Κωδικός Ελεγκτή (για KTEO) ή Αριθμός Εγγραφής (για συνεργεία)

Η παραπάνω έκδοση υπολογιστή του ΚΕΚ συνοδεύεται από την εκτύπωση του αναλυτή καυσαερίων (δακτυλικό αποτύπωμα) όταν η εκτύπωση του αναλυτή δεν γίνεται απευθείας σε έντυπο Α4.

.Source