Αποζημίωση 21 εκατομμυρίων ευρώ για τουριστικά λεωφορεία

Μάθετε για τα κριτήρια και το ποσό της αποζημίωσης που οφείλεται στους δικαιούχους

Με βάση όσα αναφέρονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Β 5571 της 29ης Δεκέμβριος 2021 και η σχετική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού με τίτλο “Μέτρα για την υποστήριξη επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και τουριστικών οδικών μεταφορών (TEOM) που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία DX και τουριστικά τρένα”, την αποζημίωση που το κράτος θα παράσχει στους επαγγελματίες του κλάδου λόγω για την πανδημία του Covid-19 ανέρχεται σε 21,007 εκατομμύρια ευρώ και όσον αφορά τα τουριστικά λεωφορεία, αφορά την υποχρέωση καταβολής του 65% των μέγιστων επιβατών ανά όχημα και ανάλογα με το όχημα, έχει ως εξής:

  • Έως 30 θέσεις: 2.400 ευρώ
  • Από 30 θέσεις και άνω: 3.600 ευρώ

Η διαδικασία αποζημίωσης και τα δικαιολογητικά

Οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ) τα ακόλουθα δικαιολογητικά εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης (29.12.2020):

  • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
  • Αντίγραφο του πιστοποιητικού ταξινόμησης οχήματος
  • Συμφωνία προ-ιδιοκτησίας (όπου ισχύει)

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών, η αίτηση πρέπει είτε να υπογραφεί ψηφιακά από τον δικαιούχο, είτε να επιβεβαιωθεί η γνησιότητα της υπογραφής από δημόσια αρχή.
Οι δικαιούχοι που έχουν ήδη υποβάλει τα δικαιολογητικά της παρ. 1 στον αρμόδιο ΠΥΤ, βάσει του άρθρου 111 του νόμου 4714/2020 (Α148) και 87618/2020 από κοινού απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού, δηλαδή έχουν υποβάλει την παραπάνω αίτηση (υπογεγραμμένη ψηφιακά ή με γνήσιο υπογραφή σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής) μαζί με τα δικαιολογητικά, δεν απαιτείται η υποβολή τους.
Οι παραπάνω αποζημιώσεις θα καταβληθούν στους δικαιούχους αφού ελέγξουν τα δικαιολογητικά από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού.

Source